آموزش جامع After Effects CC

19,800 تومان
قیمت بدون مالیات: 19,800 تومان
مدل کالا: After Effects CC
موجودی: در انبار


آنچه در اين مجموعه مي آموزيد:
فصل اول : آشنايي با برنامه و وارد كردن فايل

• مقدمه
• ايجاد Composition
o آشنايي با نسبت تصويري
o سايز پروژها
o اندازه پيكسل
o اندازه سايز نمايش Frame rate
o تنظيم زمان پروژ
• آشنايي با محيط
o معرفي محيط
o معرفي پنلها
o جابه جاي پنلها
o ايجاد و مديرت محيط كاري
• وارد كردن فايل
o آشنايي با نحوه وارد كردن فايلها
o آشنايي با فرمتها و شرايط وارد كردن آنها
• وارد كردن فايل ها به Timeline
فصل دوم : شروع كار با برنامه و متحرك سازي
• آشنايي با پنجره composition
o معرفي پنجره
o كار با اجزاء آن
o آشنايي با حالتهاي نمايش
• آشنايي با Timeline
o معرفي timeline
o معرفي CTI
o قفل كردن
o تنظيم نمايش زمان
o آشنايي با Solo
o كنترل نمايش
o انتخاب و عملكرد لايه ها
o آشنايي با Shy
o آشنايي با مدهاي نمايش
o تغيير نام لايه ها
o آشنايي با Go to Time
• كار با Transform
o نحوه تاثير گذاري
o اجزا آن
o آشنايي با Position
o معرفي Anchor Point
o آشنايي با Scale
o آشنايي با Rotation
o كار با Opacity
• اعمال Transform از Composition
o انجام حالتهاي Transform به كمك Composition و پنجره هاي مربوطه
• آشنايي با Key frame و متحرك سازي
o تعريف متحرك سازي
o تعريف Key frame
o نحوه ايجاد Key frame
o كنترل Key Frame
o نحوه اعمال متحرك سازي در حالتهاي مختلف Transform
• متحرك سازي تركيبي
o تنظيم زمان متحرك سازي
o كنترل Key frame ها
o زمان بندي كار
• آشنايي با Ease
o آشنايي با Ease in
o آشنايي با Ease out
o آشنايي با easy ease
• آشنايي با Hold
• تغيير فرم مسير حركت
o آشنايي Key Frame Interpolation
o تنظيم نحوه حركت
o تنظيم منحني حركت
• آشنايي با Snapping و Pan behind
o معرفي ونحوه عملكرد Snapping
o آشنايي با ايجاد جابه جايي با Pan behind
• آشنايي با Auto orientation
o تنظيم حركت با مسير حركت
o كنترل مسير حركت
• كيفيت نمايش
o آشنايي با حالتهاي كيفت نمايش
o افزايش كيفت در حالتهاي برزگنمايي
o آشنايي با Bilinear-Bicubic
فصل سوم : كار با Mask
• ايجاد Solid
o نحوه ساخت Solid
o تنظيمات Solid
o نحوه تكثير
• آشنايي با Mask
o معرفي Mask
o كاربردهاي Mask
o نحوه ايجاد Mask
o آشنايي با ابزارهاي ترسيم
• تنظيمات Mask
o اجراء تشكيل دهنده Mask
o آشنايي با Mask Path
o نحوه متحرك سازي
o آشنايي با Mask Feather
o اضافه كردن به سطح Mask
o تغيير رنگ Mask
• ابزار Pen
o معرفي ابزار pen
o آشنايي با اجزاء Path
o نحوه ايجاد تغييرات با Pen
o آشنايي با ابزار Convert
o آشنايي با انواع نقاط
• آشنايي با حالتهاي تركيبي Mask
• تاثير Opacity لايه Mask در حالتهاي تركيبي
• آشنايي با RotoBezier
• ابزار Mask Feather
o كنترل Feather در طول Path
• متحرك سازي Mask
o آشنايي با متحرك سازي
o آشنايي با نحوه تبديل Mask ها
• ساخت mask با كانالهاي رنگي
o كار با Auto-trace
o آشنايي با تنظيمات Auto-trace
فصل چهارم : كار با Shape
• كار با Shape
o نحوه ايجاد Shape
o تفاوت Mask با Shape
o اجزاء تشكيل دهنده Shape
• رنگ آميزي Shape
o آشنايي با حالتهاي رنگ آميزي
o معرفي Gradient
o تنظيم Gradient
o انواع Gradient
o نحوه اعمال Gradient
o آشنايي با Opacity در Gradient
• آشنايي با تنظيمات Shape
o تنظيمات fill
o تنظيمات Stroke
o كنترل Stroke
• اضافه كردن Fill و Stroke
• آشنايي با Group
o گروه بندي كردن Shape ها
o دادن حالتهاي گروهي
• اعمال كردن Twist به shape
• آشنايي با Repeater
• ابزار Pen در shape
• آشنايي با Zig Zag و Pucker & Bloat
• آشنايي با Merge Path و Trim Path
• آشنايي با Wiggle در Shape
فصل پنجم: كار با لايه سه بعدي و آشنايي با دوربين
• آشنايي با لايه سه بعدي
o فعال سازي لايه سه بعدي
o تنظيمات نمايش
o نماهاي ديد
o قسمت هاي كنترلي
• چيدمان به كمك لايه سه بعدي
o متحرك سازي لايه سه بعدي
o نحوه قرار گيري لايه سه بعدي
• ساخت Box
• متحرك سازي Box
• آشنايي با Axis
• معرفي دوربين
o نحوه ايجاد دوربين
o آشنايي با تنظيمات دوربين
o نحوه متحرك سازي دوربين
• كار با ابزارهاي كنترل دوربين
• دوربين دو نقطه اي
• آشنايي با عمق ديد در دوربين
o تعريف عمق ديد
o نحوه استفاده از عمق ديد
o كنترل عمق ديد
فصل ششم: كار با متن و متحرك سازي آن
• شروع به كار با متن
o ايجاد متن
o تنظيمات كاراكتر
o نحوه رنگ آميزي
• تنظيمات پاراگراف
• قرار دادن متن بر روي مسير
o نحوه قرار دادن متن روي مسير
o كنترل متن
o متحرك سازي رويه مسير
• آشنايي با Animate در متن بخش 1
o نحوه متحرك سازي متن
o آشنايي با Range Selector
o كار با حالت Position
• آشنايي با Animate در متن بخش 2
o كاربا حالت Scale
o كاربا حالت Rotate
o كاربا حالت Skew
o كاربا حالت Scale
• كار با متن فارسي
• كنترل رنگ و ظاهر متن با Animate
• آشنايي با Tracking در Animate
• تركيب كردن Animator ها با هم
• كار با Wiggly
o آشنايي با تنظيمات Wiggly
o كاربا حالت Blur
• كار با character Offset و character Value
• آشنايي با متحرك سازي سه بعدي متن
فصل هفتم: وارد كردن فايلهاي Photoshop - Illustrator و نور پردازي
• وارد كردن فايلهاي Photoshop
o آماده سازي فايل Photoshop
o تنظيمات و نحوه وارد كردن فايلهاي Photoshop
• كار با Layer Style
o آشنايي با Layer Style
o نحوه فعال كردن Layer Style
• وارد كردن فايلهاي illustrator
• آشنايي با حالتهاي Renderer
• نورپردازي بخش 1
o آشنايي با نورپردازي
o ايجاد نور
o ساخت نور نقطه اي
o تنظيمات نور نقطه اي
o نحوه فعال سازي Casts shadows
o تنظيمات Casts shadows
• نورپردازي بخش 2
o آشنايي با Spot Light
o نحوه كنترل Spot Light
o آشنايي با Parallel Light
o نحوه كنترل Parallel Light
o آشنايي با Ambient Light
• تركيب كردن comp ها
o قرار دادن Comp ها در داخل هم
o ايجاد حالتهاي سه بعدي با Comp ها
o نور پردازي و بررسي آن
• ارتباط با illustrator و ساخت محيط سه بعدي
o ساخت محيط در illustrator و وارد كردن آن
o ايجاد محيط سه بعدي
o نورپردازي
فصل هشتم: آشنايي با Effect ها‏ ‏‏‏، مديريت پروژه و خروجي
• آشنايي با نحوه تاثير گذاري Effect ها
• كار با Brush,Eraser,clone Stamp
• كار با Blending Mode و Track matte
• جايگزين كردن فايلهاي ديگر با فايلهاي موجود در Project
• كار با Parent و Null Object
• آرشيو كردن پروژه
• آشنايي با امكانات اديت Video در After Effect
• كار با صدا
• ساخت پروژه و كار با Effect ها
• كار با Motion Blur
• كار با 3D Camera Tracker
o معرفي 3D Camera Tracker
o نحوه عملكرد 3D Camera Tracker
• ايجاد حالت متن سه بعدي با Ray-traced 3D
o آشنايي با Ray-traced 3D
o نورپردازي
• خروجي
o نحوه خروجي گرفتن
o تنظيمات خروجي
o آشنايي با فرمت هاي مختلف خروجي
 

نرم افزار
نام لاتین After Effects CC
نام فارسی After Effects CCآموزش جامع
توليد كننده شركت مهندسي نوين پندار
ناشر نرم افزار شركت مهندسي نوين پندار
مخاطب نرم افزار عموم
مشخصات حداقل بستر سخت افزاری مورد نیاز سی پی یو دو هسته ای با یک گیگ رم
تعداد dvd 2
نوع dvd DVD9

نوشتن نظر

توجه : HTML ترجمه نمی شود!
بد           خوب