مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی

مهندسی ژئوتکنیک یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که سالیان اخیر در پی رشد روزافزون تاسیسات حیاتی و صنایع بزرگ از یک سو و خسارات وارده بر مناطق زلزله خیز از سوی دیگر، موجب شده تا این رشته از دیدگاه بررسی تاثیر رفتار لرزه‌ای خاک بر مستحدثات بسیار مورد توجه قرار گیرد. زیرا، طراحی لرزه‌ای یا مقاوم سازی سازه‌ها با ملحوظ نمودن ابعاد ژئوتکنیکی آن امری اجتناب ناپذیر است. در راستای تحقق این اهداف، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک با برنامه‌ها و وظایف زیر تشکیل شده است .

مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.